Skip to content

VSR-KMS
VSR-KMS-FOOD
VSR IMPO

VSR keurmerk

ICCA Advies voldoet sinds 2017 aan alle normeisen betreffende het VSR-Keurmerk. VSR heeft een herkenbare kwaliteitsstandaard die te controleren is voor opdrachtgevers.

Met dat uitgangspunt kom je met een keurmerk het verst. Belangrijk daarbij is om aan opdrachtgevers goed uit te kunnen leggen wat het keurmerk nu exact inhoudt. Kortom: dit moet voor de betreffende bedrijven, maar bovenal om voor opdrachtgevers een onderscheidende factor te worden.

Het VSR-KMS is tenslotte het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare systeem op de markt.

Bovendien voldoet het VSR-KMS als enig kwaliteitsmeetsysteem aan zowel de eisen als aanbevelingen van de NEN 2075 en de                          Europese norm EN 13549.

VSR-KWALITEITSMEETSYSTEEM

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.
Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Dit systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf, omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

VSR-FOOD

Het doel van de VSR food audit is de schoonmaakorganisatie van de productieomgevingen van een voedingsmiddelenbedrijf te toetsen aan de VSR praktijkrichtlijn VSR-PR-2-1. Daarbij wordt niet beoordeeld of alle genomen maatregelen goed of slecht zijn, maar wordt gekeken of de genomen maatregelen voldoen aan de afgesproken voorwaarden zoals opgenomen in VSR-PR-2-1.

De VSR stelde een aantal praktijkrichtlijnen op die antwoord geven op vragen over wanneer een productieomgeving echt schoon is en hoe je dit controleert. Met name op het oog op de borging van de voedselveiligheid. De praktijkrichtlijnen richten zich op het gehele proces van reinigen en desinfecteren in de voedingsmiddelenindustrie.

De praktijkrichtlijnen omtrent reiniging en desinfectie in voedingsmiddelenbedrijven trachten invulling te geven aan de verplichte specifieke aspecten van hygiene in relatie met de organisatie en uitvoering van de schoonmaak. Op het gebied van hygiënecodes voor de verschillende sectoren van de voedingsmiddelenindustrie is er sprake van toenemende regelgeving. Dit leidde tot een roep om meer duidelijkheid te scheppen voor de schoonmaak en desinfectie activiteiten in deze sector. Specifiek wordt in deze richtlijn ingegaan op de minimale voorwaarden voor organisatie, uitvoering en controle van schoonmaken in relatie tot de nieuwe hygiënecodes.

VSR-IMPO (indicatief meetsysteem primair onderwijs

Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs (IMPO). Een schone school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf. Op basis van dit uitgangspunt is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrokkenen uit het veld (o.a. schoolbesturen en schoonmaakbedrijven) gesproken over een plan van aanpak om dit doel gezamenlijk te bereiken. De gekozen aanpak is tweeledig. Ze bestaat namelijk uit het ontwikkelen van een schoonmaakkaart en een controlesysteem.De schoonmaakkaart gaat onder meer in op de gegevens van de school. Om te controleren of afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen, is door VSR een indicatief meetsysteem voor het primair onderwijs ontwikkeld. Met dit systeem kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de technische schoonmaakkwaliteit, zoals omschreven op de schoonmaakkaart, wordt nagekomen. De controle zal uiteindelijk resulteren in een voldoende of een onvoldoende.