Skip to content

(EU) AANBESTEDING CONTRACTBEHEER ONDERZOEK

ICCA Advies

Wij richten ons op (EU) aanbestedingstrajecten in verschillende sectoren, waaronder bijvoorbeeld het onderwijs, de overheid, de voedsel verwerkende industrie en overige profit en non profit sectoren . Het doel van een (EU) aanbesteding is om concurrentie tussen bedrijven in de te bevorderen en ervoor te zorgen dat (openbare) organisaties eerlijke en transparante contracten kunnen afsluiten. Wanneer een organisatie een aanbestedingstraject voor schoonmaakdiensten start, zijn er een paar stappen die moeten worden gevolgd:

1. Voorbereiding: Identificeer de behoeften van de organisatie op het gebied van schoonmaak en stel een duidelijk budget vast.

2. Proces: Aanbestedingsdocumenten met daarin een beschrijving van de gewenste diensten en de selectiecriteria voor potentiële aanbieders. 

3. Inschrijvingsfase: Geef geïnteresseerde bedrijven voldoende tijd om hun offertes voor te bereiden en in te dienen.

4. Evaluatie van offertes: Beoordeel de ontvangen offertes op basis van de vooraf gestelde criteria.

5. Gunning: Kies de winnende offerte en informeer de overige deelnemers over de uitkomst.

6. Contractbeheer: Zorg voor een goede opvolging van het contract en de afgesproken prestaties met de gekozen leverancier.

Bij een Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten is het van cruciaal belang om transparant en eerlijk te werk te gaan en alle kandidaten gelijke kansen te bieden. ICCA Advies kan als adviesbureau ondersteuning bieden bij het hele aanbestedingsproces, van strategie tot contractbeheer.

 

(EUROPESE) AANBESTEDING

Bij het begeleiden van aanbestedingen in de schoonmaakdienstverlening zijn binnen onze organisatie vaste procedures opgesteld. Voor overheidsorganisaties en -instellingen dienen de Europese richtlijnen gevolgd te worden. Door de onderscheidende aanpak worden aanbestedingstrajecten maatwerk voor uw organisatie.

Onze methode van aanbestedingen voorkomt het strategisch inschrijven van dienstverleners, doordat het selecteren van de inschrijvers uitsluitend plaats vindt op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsaspecten.

Afhankelijk van de karakteristieken van het project en de organisatie is het mogelijk om door toepassing van projectgerichte eisen, de keuze van de juiste inschrijver te vergroten. In feite komt het neer op een andere kijk van het project. Het project wordt niet als middel, maar als doelstelling gebruikt om zo efficiënt en effectief mogelijk een juiste kwaliteits prijsverhouding te verkrijgen.
Wij begeleiden het proces, waarbij de opdrachtgever een pro-actieve rol vervult.

Het geheel resulteert in een schoonmaakcontract dat voldoet aan de huidige marktomstandigheden en aan de door u gestelde wensen en eisen.

Contractmanagement

Na een aanbesteding staat de tijd niet stil. De mutaties in het bestek en in het kwaliteitsontwerp komen vaak voor.
Voor veel opdrachtgevers begeleidt ICCA de naleving van het overeengekomen schoonmaakcontract. Hiervoor hebben wij een innovatieve module ontwikkeld, waarin ondermeer de volgende aspecten zijn opgenomen:

– Inzicht in de lopende schoonmaakkosten;
– Contractbeheer waarin de mutaties live worden verwerkt;
– Een grafisch kwaliteitsverloop van de uitgevoerde kwaliteitsmetingen;
– Begeleiding en advisering bij de (jaarlijkse) prijsindexering.

Prijsonderhandelingen doen zich over het algemeen jaarlijks voor. Het onderbouwde voorstel van de leverancier van schoonmaakdienstverlening wordt door ons beoordeeld op basis van marktconformiteit. Wij adviseren u en voeren tevens, namens u, de onderhandelingen met uw leverancier van schoonmaakdienstverlening.

Onze methode van aanbestedingen voorkomt het strategisch inschrijven van dienstverleners, doordat het selecteren van de inschrijvers uitsluitend plaats vindt op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsaspecten.

Afhankelijk van de karakteristieken van het project en de organisatie is het mogelijk om door toepassing van projectgerichte eisen, de keuze van de juiste inschrijver te vergroten. In feite komt het neer op een andere kijk van het project. Het project wordt niet als middel, maar als doelstelling gebruikt om zo efficiënt en effectief mogelijk een juiste kwaliteits prijsverhouding te verkrijgen.
Wij begeleiden het proces, waarbij de opdrachtgever een pro-actieve rol vervult.

Het geheel resulteert in een schoonmaakcontract dat voldoet aan de huidige marktomstandigheden en aan de door u gestelde wensen en eisen.

Onderzoek

Advies maakt een deel uit van de diensten van ICCA.
Wij hebben de status van onafhankelijk instituut in de schoonmaakbranche en daardoor wordt er steeds meer een beroep op ons gedaan voor een onafhankelijke advies.

In onder meer voor de volgende gevallen kunt u inschakelen en rekenen op onze expertise:

– Het beoordelen en analyseren van geldigheid en grondigheid van een kwaliteitmeetsysteem;
– Het beoordelen en analyseren van de uitslagen van een uitgevoerde kwaliteitsmeting;
– Het beoordelen van de schoonmaakdienstverlening (in-, en uitbesteed) in relatie tot de marktconforme kosten voor schoonmaakonderhoud;
– Een werkplek onderzoek op basis van werkdruk;
– Een onderzoek naar het opgestelde kwaliteitsontwerp.