Bij het begeleiden van aanbestedingen in de schoonmaakdienstverlening zijn binnen onze organisatie vaste procedures opgesteld. Voor overheidsorganisaties en -instellingen dienen de Europese richtlijnen gevolgd te worden. Door de onderscheidende aanpak worden aanbestedingstrajecten maatwerk voor uw organisatie.

Onze methode van aanbestedingen voorkomt het strategisch inschrijven van dienstverleners, doordat het selecteren van de inschrijvers uitsluitend plaats vindt op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsaspecten.

Afhankelijk van de karakteristieken van het project en de organisatie is het mogelijk om door toepassing van projectgerichte eisen, de keuze van de juiste inschrijver te vergroten. In feite komt het neer op een andere kijk van het project. Het project wordt niet als middel, maar als doelstelling gebruikt om zo efficiënt en effectief mogelijk een juiste kwaliteits prijsverhouding te verkrijgen.
Wij begeleiden het proces, waarbij de opdrachtgever een pro-actieve rol vervult.

Het geheel resulteert in een schoonmaakcontract dat voldoet aan de huidige marktomstandigheden en aan de door u gestelde wensen en eisen.

schoonmaakbureau schoonmaakadviseur Schoonmaakadvies schoonmaakadviseur inkoop schoonmaak Contractbeheer

Per 1 april 2013 vervangt de Aanbestedingswet 2012 het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass).