User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ Prognose indexering schoonmaakkosten 2014 | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

Prognose indexering schoonmaakkosten 2014

Prognose indexering schoonmaakkosten 2014

cao schoonmaak 2014
Prognose kostprijsstijging schoonmaak 2014
Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens verwachten wij de volgende kostprijs bepalende mutaties:

CAO-loonstijging
Van werkgeverszijde zal ingezet worden op een nullijn, doch de beide vakbonden FNV en CNV hebben aangegeven te gaan voor een loonstijging
van niet minder dan + 3,00%.
Wij gaan vooralsnog uit van een cao- loonstijging per 1/1/2014 van : 2,00%

De inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage (Zorgverzekeringswet)
Voor de werkgeverspremie ZVW gaan wij uit van een iets lager percentage van 7,50% in 2014, ofwel een mutatie van: -0,25%

Algemene Werkloosheidsfonds (Awf)
Voor de werkgeverspremie AWF wordt een stijging verwacht van 1,70% naar 2,30%, ofwel een stijging van: 0,60%

Premie sectorfonds schoonmaak
Voor de premie sectorfonds schoonmaak wordt een daling verwacht van 5,10% naar 4,13% in 2014, ofwel een daling van: -0,97%

Premie kinderopvang
De werkgeverspremie bedroeg in 2013 0,50% en deze zal naar verwachting in 2014 gelijk blijven.

Premie Arbeidsongeschiktheids-fonds (Aof)
Voor de premie AOF wordt een stijging verwacht van 4,65% naar 4,95%, ofwel een stijging van: 0,30%

Werkhervattingskas: WGA rekenpremie, WGA gedifferentieerde premie, WGA-flex en ZW-flex
De WGA rekenpremie zal in 2014 stijgen t.o.v. 2013, dat geldt ook voor onze gedifferentieerde premie WGA.
In 2014 zal naast deze premies sprake zijn van nieuwe premies WGA flex en ZW-flex. Per saldo verwachten wij bij deze premies een stijging van: 1,60%

Ouderdomspensioen [OP] (bedrijfspensioenfonds)

De werkgeverspremie OP bedroeg in 2013 10,50% met een uurfranchise van € 5,52. De premie zal naar verwachting gelijk blijven,
de uurfranchise zal meestijgen met de stijging van het uurloon.

Pensioen overgangsmaatregel
De werkgeverspremie Pensioen Overgangsregeling bedroeg in 2013 0,90% met een uurfranchise van € 5,52.
De premie zal naar verwachting gelijk blijven, de uurfranchise zal meestijgen met de stijging van het uurloon.

Sociaal Fonds / RAS inclusief OR
De werkgeverspremie bedroeg in 2013 0,75% en blijft in 2014 nagenoeg gelijk.

Door te betalen doordeweekse feestdagen, vakantiedagen, ziektedagen
In 2014 zijn er 6 door te betalen doordeweekse feestdagen, tegen 7 in 2013. Deze daling wordt echter teniet gedaan door een lichte stijging in het gemiddelde ziekteverzuim.
Afhankelijk van het ziekteverzuim van de leverancier kan dit leiden tot een nagenoeg gelijkblijvende opslag voor niet werkbare dagen, waardoor de mutatie uitkomt op: 0,00%

Overige kostprijsbepalende onderdelen (o.a. materialen, vervoer, indirecte leiding, overheadkosten)
Hierbij gaan wij uit van gemiddelde indexcijfers, welke tot nu uitkomen op een stijging van: 2,50%


Prognose Kostprijsindexatie
De uiteindelijke kostprijsindexatie zal uitgaande van deze cijfers uitkomen in een range van +2,75% tot +3,75%
E.e.a. afhankelijk van de definitieve cao-loonstijging en uiteindelijke premies sociale verzekeringen.