User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ 2017 CAO Schoonmaak | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

2017 CAO Schoonmaak

Nieuwe CAO Schoonmaak 2017

cao-logo
De 120.000 schoonmakers in Nederland krijgen een nieuwe cao. Werkgevers en vakbonden hebben hierover vannacht een akkoord bereikt.
Het gaat om een tweejarige cao, van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. In die periode stijgen de lonen met in totaal 3,75%:

• 2% per 1 juli 2017
• 0,75% per 1 januari 2018
• 1% per 1 juli 2018

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering in december 2017 iets omhoog (van 2,2% naar 2,4%) voor schoonmakers met 8 of meer dienstjaren.
Schoonmakers sneller naar hoger salaris

De cao-partijen hebben met elkaar ook een compleet nieuw loongebouw ontwikkeld, dat per 1 januari 2018 wordt ingevoerd.
Kern daarvan is dat beginnende schoonmakers meteen in een echte loonschaal vallen (in plaats een lager ‘inleerloon’) én dat schoonmakers sneller een salarisstap maken.
“Schoonmakers komen nu na 4 jaar op het eindsalaris van hun schaal in plaats van na 8 jaar.

Nieuw loongebouw: doel is een loongebouw met een meer geleidelijke salarisontwikkeling per functie. Uitgangspunten: in elkaar overlopende loonschalen, een te bereiken eindsalaris na 4 in plaats van 8 jaar, eindsalaris niet lager dan de huidige schalen en inzichtelijke kosten op de korte en lange termijn.

Invoering procedure verlaging naar 90% loon in tweede ziektejaar.

Bedrijven in het mkb krijgen meer mogelijkheden voor de inzet van flexwerkers / payrollkrachten: de beperking van maximaal 7,5% geldt niet meer voor het mkb.

De cao is in lijn gebracht met de Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de Europese Unie (WagWEU).

Definitie vakantiekracht vastgelegd: werknemer die uitsluitend tussen half juni en half september werkzaamheden verricht.

Het artikel over vakantie wordt verduidelijkt: er zijn nadere afspraken gemaakt over opnemen van (nog niet opgebouwde) vakantie-uren.

Mogelijkheid om door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Cao-partijen hebben besloten de VPL-premie te handhaven op 1,3% tot en met eind 2020 (einde regeling).

De verlaging van de pensioenpremie met 0,4% voor werkgevers blijft in 2017 gehandhaafd. Verhoging van de premie met 0,2% voor werkgevers en verlaging van de premie met 0,2% voor werknemers in 2018.

Per 1 januari 2016 heeft het kabinet het recht op WW aangepast. Op landelijk niveau is door sociale partners besloten om deze aanpassingen te repareren. Cao-partijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche volgen deze afspraak.

Cao-partijen hebben besloten om de huidige regeling Onwerkbaar Weer ( artikel 33 cao) te handhaven met een eigen risicoperiode voor werkgevers van 0 dagen. Ook werknemers ondervinden geen nadeel omdat zij hun volledige loon betaald krijgen en pas na 4 weken 10% inleveren.

Spaarurensysteem Specialisten (B-deel) en voor Hotelschoonmaak (D-deel)

Afbouw toeslagen Hotelschoonmaak (D-deel)

Reiskosten: Cao-partijen hebben het streven om te komen tot een nieuwe reiskostenregeling. Dit gebeurt via een te ontwikkelen charter dat partners tijdens de looptijd van de cao uitwerken.

Nederlandse taal: afspraken over het volgen van Nederlandse les tijdens werktijd zullen we voortzetten.

De bijdrage van werkgevers aan de RAS bedraagt gedurende de looptijd van de CAO 0,75% van de loonsom. De RAS-premie wordt in de periode van 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 tijdelijk met 0,1% verlaagd.

Duurzame inzetbaarheid: gedurende de looptijd van de cao zullen drie projecten/ pilots uitgewerkt: 1. Duurzame inzetbaarheid, bredere en grotere contracten. 2. Regelruimte. 3. Robotisering in de schoonmaaksector in 2025.

Brede inzetbaarheid: Cao-partijen stellen in 2017 een bedrag van € 100.000 en in 2018 een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor brede inzetbaarheid van werknemers. Dit om hen in de gelegenheid te stellen om opleidingen te volgen voor andere functies dan binnen de schoonmaak beschikbaar zijn.