VSR | VSR FOOD | VSR IMPO | VSR DKS | NULMETING

Kwaliteitsmetingen - Kwaliteit


Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten. Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is.

Binnen onze organisatie voeren wij kwaliteitsmetingen uit bij overheden, in de gezondheidszorg en in onderwijs instellingen.
Sedert enkele jaren verrichten wij kwaliteitsmetingen uit in de voedselverwerkende industrie.


VSR KMS is een algemeen aanvaard kwaliteitmeetsysteem, volgens de Europese Norm EN 13549
VSR KMS
Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt.
Dit, intussen ook volledig geautomatiseerde systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf, omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. VSR is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten, inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening. De metingen inzake het VSR kwaliteitmeetsysteem worden verricht door onze gekwalificeerde VSR-inspecteurs of -controleurs.
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR kwaliteitmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten.
Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan?
De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.
Het VSR Kwaliteitmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.


Per 1 mei 2014 is een vernieuwde versie van het VSR Kwaliteit-meetsysteem van kracht: VSR KMS 3.

VSR FOOD
De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft, aanvullend op reeds bestaande VSR-PraktijkRichtlijnen, onlangs de VSR-Food-Audit gepubliceerd. Dit document is een praktische handreiking voor de voedingsmiddelensector om schoonmaakbedrijven te toetsen. Bedrijven in de voedingsmiddelensector moeten in het belang van de voedselveiligheid en -kwaliteit voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Naast regelgeving door de overheden, voorzien ook voedselveiligheid- en kwaliteitscertificatieschema’s (zoals FSSC 22000, BRC, IFS) in eisen aan onder andere gebouw, inrichting, hygiënemaatregelen en schoonmaak.
De schoonmaakorganisatie binnen het voedingsmiddelenbedrijf, en indien daarbij van uitbesteding sprake van is, het professionele schoonmaakbedrijf, werkt in opdracht van en dus in het verlengde van de verantwoordelijkheid van het voedingsmiddelenbedrijf. Ten behoeve van het schoonmaken en controle daarvan in productieomgevingen heeft VSR, met in achtneming van de regelgeving en normeringen, reeds een aantal PraktijkRichtlijnen ontwikkeld.
Aanvullend op deze Praktijkrichtlijnen, is onlangs de VSR-food-audit (VSR-PR-2-3) gepubliceerd. Dit document is een praktische handreiking om bij het schoonmaakbedrijf te toetsen of aan alle in de VSR-PraktijkRichtlijnen aanbevolen maatregelen wordt voldaan. Maar dit document kan ook worden benut door een voedingsmiddelenbedrijf voor een audit van de eigen schoonmaakorganisatie of door een schoonmaakbedrijf voor de audit van haar bij een voedingsmiddelenbedrijf functionerende schoonmaakorganisatie. De auditresultaten kunnen worden benut om bevestiging te krijgen dat aan alle (wettelijke of andere afgesproken) voorwaarden is voldaan, om te toetsten of er redenen zijn voor verbeteringen, om te toetsen of de VSR praktijkrichtlijnen juist aansluiten aan de eisen van de schoonmaakorganisatie etc. De audit stelt ook vragen om het voedsel productieproces, de daarbij horende eisen (bijvoorbeeld normen) en de daar behorende schoonmaak oplossingen goed in beeld te krijgen.

voor meer info over VSR FOOOD, ATP en UV metingen, klik hier..

VSR IMPO
Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs
Een schone school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf. Op basis van dit uitgangspunt is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrokkenen uit het veld (o.a. schoolbesturen en schoonmaakbedrijven) gesproken over een plan van aanpak om dit doel gezamenlijk te bereiken. De gekozen aanpak is tweeledig, ze bestaat namelijk uit het ontwikkelen van een schoonmaakkaart en een controlesysteem.

De schoonmaakkaart gaat onder meer in op de gegevens van de school. Om te controleren of afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen, is door VSR een indicatief meetsysteem voor het primair onderwijs ontwikkeld. Met dit systeem kan op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de technische schoonmaakkwaliteit, zoals omschreven op de schoonmaakkaart, wordt nagekomen. De controle zal uiteindelijk resulteren in een voldoende of een onvoldoende.


Het VSR-IMPO kwaliteitmeetsysteem is door ons volledig geautomatiseerd op de smartphone en tablet. Het is een uitstekende tool om het schoonmaakproces te bewaken. Voor meer info

VSR DKS
Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is.
Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

Naast VSR-KMS is er een dagelijks controle systeem (VSR-DKS) ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproef-controle die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object-/ projectleiding voor een directe resultaatmeting. Het doel van het DKS is: inzicht verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.

Het VSR-DKS kwaliteitmeetsysteem is door ons volledig geautomatiseerd op de smartphone en tablet. Het is een uitstekende tool om het schoonmaakproces te bewaken. Voor meer info

NULMETING
Wat is schoon? Een simpele vraag, die echter lastig te beantwoorden is.
Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. In de schoonmaakdienstverlening is daarom behoefte aan een kwaliteitmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

Naast VSR-KMS is er een dagelijks controle systeem (VSR-DKS) ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproef-controle die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object-/ projectleiding voor een directe resultaatmeting. Het doel van het DKS is: inzicht verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden.